define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Informare privind protecţia datelor personale ale persoanelor fizice - Credit Consilier Informare privind protecţia datelor personale ale persoanelor fizice - Credit Consilier

Informare privind protecţia datelor personale ale persoanelor fizice

1. Credit Consilier prelucrează datele următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut la punctul 2: clienţi/potenţiali clienţi, consumatori/potenţiali consumatori, contractanţi, asiguraţi în contractele de asigurare intermediate de Credit Consilier, debitori în contractele de credit intermediate de Credit Consilier.

2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Credit Consilier are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevazute la punctul 1. Scopul colectării datelor este: prestări servicii de intermediere bancară și alte scopuri corelate pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: consultanță economico-financiară, furnizarea de bunuri și servicii, rapoarte de credit, asigurări și reasigurări, prevenirea fraudelor, prevenirea spălării banilor, finanțării actelor de terorism și cunoașterea clientelei; evaluarea bunurilor mobile și imobile în vederea garantării unui credit bancar, întocmirea/verificarea studiilor de fezabilitate și planurilor de afaceri pentru investiții.

3. Furnizarea datelor este la latitudinea persoanelor fizice, iar refuzul prelucrării datelor în acest scop poate determina fie neparticiparea la promoțiile organizate de Credit Consilier, cât și imposibilitatea Credit Consilier de a vă transmite informații despre alte produse ale sale sau ale partenerilor săi în scop publicitar. În cazul în care persoanele fizice și-au dat acordul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing și publicitate au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date Credit Consilier constituită în acest scop. La cererea persoanelor fizice, Credit Consilier confirmă dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an. Credit Consilier se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii 677/2001.

4. Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, când prelucrarea de către bancă a datelor este obligatorie.